VITENSENTERET "VIL VITE" I BERGEN ÅPNET 2007

VITENFABRIKKEN SANDNES ÅPNET 2008

 

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere med modeller, fysiske og digitale. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

Det er i dag 7 regionale vitensentre i Norge som er organisert i et eget nettverk:

  • Vitensenteret Trondheim
  • Vitensenteret, v/Teknisk Museum, Oslo
  • Vitensenteret Vil Vite, Bergen
  • Vitensenteret Jærmuséet, Nærbø og Sandnes
  • Vitenlaben, Grenland
  • Vitensenteret Innlandet, Gjøvik
  • Nord Norsk Vitensenter, Planetariet, Tromsø

Disse 7 vitensentra er ”inne” på statsbudsjettet og får årlig driftstilskudd fordelt fra en samlet bevilgning på 18,5 mill.kr. i 2008. Ingen av sentrene - bortsett fra Vitenfabrikken Sandnes - har mottatt statstilskudd til etableringen av de fysiske anlegg – så vidt vites.

Vitensenterprogrammet (VITEN) ble startet i 2003 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (den gang Utdannings- og forskningsdepartementet). Programmet gjennomføres av forskningsrådet i tett samarbeid med ABM-utvikling. Oppdraget fra departementet til forskningsrådet var å utforme en strategi for utvikling av seks regionale vitensentre og følge opp strategien for perioden 2003-2006.

Status for arbeidet ble evaluert i 2006 og på dette grunnlaget besluttet Kunnskapsdepartementet (KD) å forlenge programmet for perioden 2007-2009.

Teknorama vil søke Kunnskapsdepartementet om godkjenning som regionalt vitensenter.

| 15.02.2009 |