Utfordringer knyttet til manglende rekruttering til realfag i norsk skole og utdanning har vært synlige i lang tid. Svikten i rekruttering peker på manglende interesse for realfagene, ikke bare i utdanningssektoren, men i hele samfunnet.

Skal man møte disse utfordringene, kreves det innsats på alle nivåer.

Teknorama vil være en arena for realfaglig satsing som retter seg mot alle målgrupper fra barnehage via grunnskoler og videregående skoler til arbeidsliv.

 

 

”Kunnskapsløftet” – den nye reformen i grunnopplæringen - bidrar til klare kunnskapsmål i grunnskolen og bedre sammenheng mellom grunnskolen og videregående opplæring.

Teknorama vil bidra til reformen gjennom etterutdanning av lærere på alle relevante trinn samt tilby inspirerende læringspakker kombinert med interaktive opplevelsestilbud for elevene.

 

UNDERVISNINGSTILBUDET VED TEKNORAMA

Undervisningen ved Teknorama skal ha hovedfokus på følgende målgrupper:

 • Barnehager
 • Grunnskolen, barnetrinnet
 • Grunnskolen, ungdomstrinnet
 • Videregående skoler

I tillegg skal anlegget med alle fasiliteter kunne benyttes av Høgskolen i Narvik i egen undervisning og forskning. Høgskolen vil også være en ressurs for Teknorama når det gjelder tilgang på faglig kompetente studenter og lærere i undervisningen og som verter og guider i både matematikkrom, eksperimentarium og i opplevelsesdelen i senteret.

Undervisningstilbudet skal være følgende:

 • Realfaglig etterutdanning for lærere på alle trinn i grunnskolen og den videregående skole
 • Spesiell fokus på opplæring i nye undervisningsmetoder og materiell som befinner seg på Teknorama, herunder ”hjemmelekser” for klasser som planlegger besøk ved Teknorama relatert til den aktivitet eller det tema som står i fokus under det senere besøket.
 • Ferdigpakkede opplegg for elever/klasser på ulike undervisningstrinn i ulike fagområder innenfor naturvitenskap, matematikk og teknologi.
 • Tilknyttede vandringer i opplevelsedelen for illustrasjon av teknologiske og naturvitenskapelige fenomener i tilknytning til det tema man undervises i under de respektive besøk

 

LÆREPLANER OG RESSURSER

All undervisning ved Teknorama skal være forankret i gjeldende læreplaner, spesielt i forbindelse med ”felles satsing på realfag” og ”kunnskapsløftet”.

Teknorama skal i hovedsak basere seg på de undervisningsressurser og opplegg som allerede er utviklet gjennom den nasjonale satsingen på realfag gjennom bl.a.:

 • Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen
 • Nasjonalt Senter for Naturfag i Opplæringen
 • Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til realfag – RENATE
 • Nasjonalt Senter for romrelatert opplæring – NAROM

Teknoramas store fortrinn er at senteret vil ha spesialtilpassede lokaliteter og – ikke minst besitte alt utstyr som er nødvendig for å gjennomføre undervisningen i praksis.

I tillegg gir man direkte opplæring for lærere i de aktuelle temaer og det utstyr som Teknorama besitter, med sikte på å berede grunnen for læreren når vedkommende besøker senteret med egne klasser.

Overfor skoleklasser legges det opp til undervisning som strekker seg over en halv dag, eventuelt et heldagsopplegg hvor senteret presenterer en komplett pakke med undervisning, bespisning, opplevelser og eventuelt overnatting, innkvartering dersom det er behov for dette. Man vil også kunne være behjelpelig med å arrangere transport til senteret fra den nære region.

| 15.02.2009 |