REGJERINGENS STRATEGIPLAN FOR REALFAGENE 2006 - OPPFØLGING AV SORIA MORIA ERKLÆRINGEN

 

Behovet for realfaglig kompetanse er stort i Norge. Norsk arbeids- og næringsliv sliter med å få tilgang til den realfagskompetansen som man har behov for. Dette hemmer veksten og innovasjonstakten. Industrien, ulike samfunnsfunksjoner og offentlig og privat tjenesteyting vil lide under mangel på kompetanse.

De utfordringene Norge står overfor er de samme innenfor store deler av den vestlige verden. Men situasjonen i Norge ser ut til å være mer negativ enn i de fleste land det er naturlig å sammenligne seg med. Barn og unges prestasjoner i realfag er lave og de blir dårligere, og rekrutteringen til realfaglige og teknologiske retninger i høyere utdanning er for svak.

Mange norske lærere, spesielt på barne- og ungdomstrinnet, har for liten kompetanse i matematikk og realfag. Faglig kompetanse har ikke blitt prioritert i tilstrekkelig grad.

I den videregående opplæringen står man overfor et generasjonsskifte hvor store kull med godt kvalifiserte universitetsutdannede lærere med eksamen fra 1960-70 tallet nå går over i pensjonistenes rekker.

 

Den sittende regjering framla i juni 2006 en strategiplan med tilhørende tiltaksplan med tittelen: ”Et felles løft for realfagene”. I tiltaksplanen er bl.a. etablering av vitensentre rettet mot skoleverket og allmennheten for øvrig gitt en sentral plass.

Teknorama skal ta en viktig posisjon i satsingen på realfag i skoleverket i landsdelen.

| 15.02.2009 |